Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дистанційне навчання

     Cвітовий процес переходу від індустріального до інформаціонного суспільства вимагає суттєвих змін у реформуванні освіти, яка на основі нових прогресивних концепцій, технологій та науково-методичних досягнень повинна надати умови для реалізації прав на освіту кожній людині. У цьому процесі система дистанційного навчання займає все більш зростаючу роль. Впровадження технології е-освіти в НГУ відповідає умовам повноцінного входження університету у інформаційний простір, орієнтує на зменшення тижневого аудиторного навчального навантаження і збільшення часу на самостійну роботу студентів, створює якісно нове організаційне та інформаційне ресурсне забезпечення, зумовлює збереження накопиченого освітнього досвіду та наробок у навчальному процесі професорсько-викладацького складу, надає відповідні засоби діагностики та оцінювання якості знань, їх поточного моніторингу в рамках системи кредитно-модульного навчання, як моделі організації навчального процесу.

     В інституті ЗО створені передумови для відкриття електронного дистанційного навчання, яке успішно апробується у відокремлених підрозділах ДНВЗ “НГУ”: Докучаєвському гірничому технікумі, Павлоградському технікумі, Марганецькому коледжі.

     У цих підрозділах НГУ крім традиційного навчально-методичного забезпечення (підручники, посібники і т.п.) практикується використання електронної інформації в вигляді компакт дисків до виконання різного роду робіт, забезпечення самостійної роботи студентів. На основі програмного продукту Moodle створюються інформаційні пакети та дистанційні курси з навчальних дисциплін, опрацьовується е-технологія проведення поточного і підсумкового контролю, поповнюється демонстраційний е-матеріал. 

     Нормативна база інституту ЗО подана на сервері Положеннями про вищу освіту, організацію навчального процесу, академічні відпустки, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, Положенням про дистанційну освіту. Там же наведені правила прийому до ДВНЗ “НГУ”, графік навчального процесу, контактна інформація. 

© 2006-2018 Інформація про сайт