Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

         1. Чи дозволяє диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю Обслуговування систем управління і автоматики продовжити навчання за скороченим терміном за напрямом “Комп’ютерна інженерія”? Ні, оскільки прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відбувається в рамках спорідненого напряму (Додаток 3 Правил прийому). Ви можете продовжити навчання за скороченим терміном за напрямом підготовки  Системна інженерія”.

 

2. Які умови отримання другої вищої освіти за напрямом Гірництво, якщо є диплом за повну вищу освіту? Конкурсний відбір для зарахування на другий або третій курс для здобуття ступеня бакалавра за інженерно-технічними напрямами підготовки проводиться у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за вступними випробуваннями з української мови за професійним спрямуванням, іноземної мови, інтегрованого випробування з математики та фізики середнього бала додатка до диплома бакалавра (за умови його відсутності середній бал додатка до диплома про вищу освіту). Курс, на який зараховується студент, залежить від академічної різниці, обсяг якої не повинен  перевищувати 15 кредитів ECTS (540 год.).

 

3. Чи можна при переведенні з денної форми на заочну змінити  напрям підготовки?  Ні. Переведення відбувається на той же напрям.

 

4. Два роки тому мене відрахували  з другого курсу інституту ЗО  за академічну неуспішність. Як поновитися на навчання? Особи, відраховані за академічну неуспішність (невиконання навчального плану), можуть бути поновлені тільки у наступному навчальному році, з початку того семестру, за невиконання навчального плану якого вони були відраховані і, як правило, на умовах контракту. Розгляд справ щодо поновлення (переведення) здійснюється Приймальною комісією (4 корпус, кімнати 20, 21, 22. Довідки за телефонами: (056) 745-05-60, (0562) 47-24-57) .

 

5. За яких підстав надається академічна відпустка? Академічна відпустка може надаватися студенту у зв'язку з призовом на строкову військову службу, за медичними показаннями  (на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)). За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. Відпустка надається у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

 

6. До академічної відпустки у зв’язку  з пологами та народженням дитини я навчалась за кошти держбюджету. Чи збережеться після поновлення на навчання це джерело фінансування? Так. Особи, які отримали академічну відпустку, допускаються до навчання за тим же джерелом фінансування, за яким вони навчалися до оформлення відпустки.

 

  7. Яка тривалість академічної відпустки?     Максимальна тривалість академічної  відпустки  встановлюється до одного року.  При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.     Відпустки по  вагітності та пологах,  відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років,  а у разі,  коли  дитина хворіє  та  потребує  домашнього догляду,  - до досягнення дитиною 6-річного віку,  надаються відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

 

8. Зараз я навчаюсь в інституті ЗО за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Чи можна мені перевестись на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр? Ні. Забороняється  переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і  переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

 

9.  Які терміни здачі заборгованостей? Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з інституту  ЗО. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість у встановлений термін, але не  пізніше наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії. У випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін, він відраховується з інституту ЗО.

 10. Мене відрахували за академічну заборгованність після другого семестру. Чи можу я бути поновлений на перший курс? Поновлення до складу студентів першого курсу забороняється. За умови виключних обставин ректор університету має право поновити на другий курс студента, який був відрахований з першого курсу, якщо академічна заборгованість (різниця) складає не більше двох навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, та за умови її ліквідації до початку навчальних занять.

 

11. Чи можна плату за навчання вносити частками? Плата за навчання вноситься студентом готівкою або у безготівковій формі одноразово, або частками до початку занять в оплачуваному періоді навчання (до початку навчального року, семестру, місяця тощо). У випадку неодержання університетом коштів до початку занять, студент відраховується з числа студентів. За довідками звертатися до відділу договорів та контрактів (тел. 47-03-16, корпус 10, 1-й поверх, кімната 102).

 

12.  Я не захистив  дипломний проект, бо в цей час знаходився в лікарні (мене прооперували). Чи можу я захистити свій дипломний проект в цьому році?  Якщо студент не захистив дипломний проект (роботу), державна комісія встановлює, чи може він повторно захищати той самий дипломний проект (роботу) або він зобов'язаний підготувати новий. Студентам, які  не захищали дипломній проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої) ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії з захисту дипломних проектів (робіт), але не більше, ніж на один рік.

 

Потрібно більше інформації? Ми із задоволенням відповімо на Ваші питання.

                              Е-mail: izonmu@gmail.com

© 2006-2018 Інформація про сайт