Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія інституту заочної освіти

Підготовка фахівців за заочною формою розпочалася в Дніпропетровському гірничому інституті з 1958 р. В 2001 р. заочному факультету надано статус інституту заочно-дистанційної освіти.

За останні 30 років факультет (інститут) очолювали:

Іванов Олексій Борисович – інженер-електромеханік, кандидат технічних наук, професор (до серпня 1981 р.);

Дудля Микола Андрійович – гірничий інженер, кандидат технічних наук, професор (вересень 1981 р. – червень 1997 р.);

Рибалко Анатолій Якович – інженер електрик, кандидат технічних наук, професор (липень 1997 р. – травень 2011 р.);

Сулаєв Віктор Іванович – гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент (з травня 2011р.).

ivanov.jpg dudlya.jpgrybalko.jpgsulaev.jpg

За цей період діяльність факультету (інституту) характеризувалася відкриттям нових спеціальностей, збільшенням контингенту студентів та форм їх підготовки, розширенням та удосконаленням напрямів діяльності.

В 1979 – 1985 роках заочний факультет вів підготовку за п’ятьома спеціальностями:

- геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин;

- технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин;

- технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин;

- електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства;

- економіка то організація гірничої промисловості.

Контингент студентів в цей період складав 1000-1400 студентів, щорічно випускалося 200-250 фахівців.

З 1986 р. перелік спеціальностей факультету поповнився ще двома спеціальностями: «Технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовищ корисних копалин» та «Гірнича електромеханіка», а з 1994 р. щорічно факультет відкривав до 2-3, а іноді і більше, нових спеціальностей.

З 1997 р. в інституті ЗО опановано ступеневу підготовку фахівців

З 2001 р. розпочата підготовка бакалаврів зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Інститут заочної освіти постійно працює над розширенням номенклатури напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів. В 2013 році вперше здійснено прийом на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Комп‘ютерні системи та мережі», в 2014 році цей перелік розширився напрямом підготовки «Філологія» та спеціальністю «Переклад» та «Промислове та цивільне будівництво».

Зараз підготовка ведеться з 15 галузей знань за 30 спеціальностями спеціалістів та 24 магістрів.

Розширення переліку спеціальностей факультету спонукало збільшення контингенту студентів, який у 2015 р. складав понад 3,1 тис. студентів. Останніми роками до інституту ЗО вступає на І курс близько 400 студентів. Випуск бакалаврів у 2015 р. склав  902 чол., спеціалістів – 671, а магістрів – 189 чол

Інститут на основі заочної форми навчання поєднує різні освітні форми: заочно-очну, очно-заочну, одночасне навчання за двома спеціальностями, вищу освіту за другою спеціальністю, скорочений термін навчання на ступені бакалавра.

Особливістю заочної форми навчання є обов’язкова робота студента на виробництві за обраною спеціальністю. Це дає студентам більш самостійно отримати знання з тієї чи іншої дисципліни, використовуючи практичні навички. Навчальні плани віддзеркалюють нові досягнення науки і техніки, перспективні досягнення науково-технічного прогресу. Студенти отримують знання в області обчислювальної і мікропроцесорної техніки, набувають практичних навичок по застосуванню ЕОМ при виконанні розрахунків по спеціальним дисциплінам.

Введено індивідуальну роботу студентів, упорядковано планування їх самостійної роботи. Це дало змогу цілеспрямовано вести підготовку, добиватися поглибленого вивчення дисциплін, їх якісного засвоєння, розвивати навички наукового мислення і самостійної роботи з літературою.

Особлива увага приділяється підготовці курсових та дипломних проектів. Значна їх кількість виконується на замовлення підприємств і носить реальний характер.

Важлива роль у підготовці фахівців приділяється досвіду проведення занять, виконанню лабораторних та практичних робіт у споріднених ВНЗ країни і за кордоном. У зв’язку з цим ряд фахівців ознайомилися з досвідом роботи по підготовці інженерів у Донецькому та Київському національних технічних університетах, Краківській гірничо-металургійній академії та інших ВНЗ. Були внесені відповідні корективи в навчальні плани, програми окремих дисциплін згідно стандарту FIANI - європейський інженер.

Інститут ЗО підтримує зв’язки з багатьма підприємствами України та веде підготовку фахівців за їх замовленням.

Провідним напрямком вдосконалення навчального процесу та покращення за змістом і якістю підготовки фахівців, які випускаються інститутом є інформаційна технологія забезпечення самостійної роботи студентів через дистанційну форму навчання.

Поступово система дистанційної форми освіти повинна стати таким соціальним інститутом, що був би здатний надати студентові різноманітні освітні послуги. Ця система дозволить вчитися беззупинно і забезпечить можливість одержання сучасного професійного знання, надасть можливість кожному студентові вибудувати ту освітню траєкторію, що найбільш повно відповідає його освітнім та професійним здібностям, де б територіально він не знаходився.

                                                                                           ist.jpg 
© 2006-2018 Інформація про сайт