Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Переведення студентів

  - Розгляд справ про відновлення (переведення) здійснюється Приймальною комісією.

  - Переведення студентів на перший курс вищих навчальних закладів забороняється.

  - Переведення студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускається.

  - Переведення з одного навчального закладу до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за рівнями спеціаліст та магістр, можливе лише за умови переведення на ті ж спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.


Студент, який бажає перевестись в іншу установу освіти

- Подає на ім'я ректора вищого навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестись;

- При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор вищого навчального закладу видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит про отримання поштою його особової справи;

- Ректор вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу і в тижневий термін пересилає особову справу студента за адресою вищого навчального закладу, від якого надійшов запит;

- Ректор вищого навчального закладу, до якого переводиться студент, після отримання особової справи видає наказ про його зарахування.

Особи, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету при відсутності вакантних держбюджетних місць за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою з інших джерел фінансування.

Студенти, які навчаються в акредитованих недержавних навчальних закладах, не мають права переведення в державні навчальні заклади


Поновлення до складу студентів

 - Поновлення до складу студентів здійснюється ректором вищого навчального закладу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

- Студенти, які навчалися в акредитованих недержавних вищих навчальних закладах, не користуються правом поновлення в державні вищі навчальні заклади.

- Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором вищого навчального закладу. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

- Відновлення студентів на перший курс вищих навчальних закладів забороняється.

- Ректор вищого навчального закладу має право, як виняток, відновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, якщо академічна заборгованість (різниця) становить не більше двох навчальних дисциплін за умови її ліквідації до початку навчальних занять.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів осіб, відрахованих з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора за поданням приймальної комісії університету. Більш детальну інформацію можна знайти в "Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів"


© 2006-2018 Інформація про сайт